Realizując obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, działając zgodnie z
art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, że Fundacja Braingreen z
siedzibą w Warszawie:
1. będzie przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe w celu umożliwienia udziału w inicjatywach
organizowanych przez Fundację, w szczególności zapisania się na zajęcia i korzystania z nich w ramach
„Programu integracyjno–edukacyjnego dla dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy i Polski”.
2. W stosunku do danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (bez udziału
człowieka), w tym dane nie będą profilowane.

KTO ADMINISTRUJE DANYMI
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja BrainGreen z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera
13/162, 01-793 Warszawa, wpisana do rejestru pod numerem KRS 0000964547, NIP 5252903313,
REGON: 521709494, tel. +48 883 453 475, e-mail: hello@braingreen.org (Fundacja).
2. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania podanych przez Państwa danych, a także
o przysługujące Państwu prawa odpowie powołany przez nas Inspektor Ochrony Danych. Pytania można
wysłać na adres e-mail: hello@braingreen.org.
3. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko
przez okres w jakim jest to niezbędne.

PODOPIECZNI

JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE I SKĄD POCHODZĄ
1. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe niezbędne do realizacji określonego
celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL, adres poczty
elektronicznej, profil na portalu społecznościowym, adres korespondencyjny, numer telefonu, które
zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności na rzecz podopiecznych.
2. Państwa dane osobowe Administrator uzyskał bezpośrednio od Państwa lub od podmiotu, który Państwa
skierował do Fundacji.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH 
1. Przetwarzanie danych jest niezbędne do:
1) umożliwienia Państwu skorzystania z pomocy świadczonej przez Fundację,
2) bieżącego kontaktu, prowadzenia korespondencji e-mailowej i przez aplikacje mobilne, kontaktu
telefonicznego,
3) informowania Państwa o możliwości skorzystania z innych oferowanych przez Fundację zajęć i
aktywności,
4) do skorzystania z aplikacji webowej do zapisywania się na zajęcia i korzystania z nich w ramach
„Programu integracyjno – edukacyjnego dla dzieci i młodzieży – obywateli Ukrainy i Polski

2. Podstawą przetwarzania podanych przez Państwa danych są:
1) Dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w zakresie przetwarzania danych
osobowych w aplikacji webowej;
2) Realizacja zadania publicznego powierzonego administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – w
zakresie realizacji oferty naszej placówki;
3) Realizacja obowiązków prawnych spoczywających na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) –
w zakresie obowiązków prawnych, które musimy zrealizować.

3. Podanie danych jest niezbędne do korzystania z pomocy świadczonej przez Fundację.
4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli Państwo tego nie zrobicie, nie będziecie
mogli skorzystać z pomocy Fundacji i z aplikacji webowej. Odmowa udostępnienia danych lub żądanie
ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi przekazywanie informacji o jego działalności oraz
utrzymywanie kontaktu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. okres
niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie
zgody, dane będą przetwarzane do jej wycofania. Po wymaganym okresie archiwizacji, Państwa dane
zostaną usunięte lub zanonimizowane.

DARCZYŃCY I KONTRAHENCI

JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE I SKĄD POCHODZĄ
1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, pracodawca, stanowisko
służbowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres zamieszkania,
NIP, REGON, PESEL.
2. Państwa dane osobowe Administrator uzyskał bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawcy
lub podmiotu, którego Pan/Pani reprezentuje lub z rejestrów publicznych (KRS, CEIDG).

CELE PRZETWARZANIA DANYCH
Administrator przetwarza Państwa dane w celu:
1) bieżącego kontaktu w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, przedstawieniem oferty,
przesłaniem zlecenia, odpowiedzi na pytania (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
2) prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z wykonywaniem umów,
zleceń, przedkładanymi ofertami i zapytaniami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
3) kontaktu telefonicznego związanego z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w
tym realizowaniu umów, informowaniu o usługach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
4) informowania o wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub w których Administrator
uczestniczy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem
kontaktów biznesowych oraz tworzenie sieci kontaktów np. poprzez wymianę wizytówek,
organizację/uczestnictwo spotkań /konferencji/eventów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
1. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania umowy, a
także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie
uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację
tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
2. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych
osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
3. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

REKRUTACJA

JAKIE DANE SĄ PRZETWARZANE I SKĄD POCHODZĄ
1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, informacje
o wykształceniu, informacje o doświadczeniu i kwalifikacjach, informacje o zainteresowaniach, zdjęcie
(wizerunek), adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres
zamieszkania.
2. Państwa dane osobowe zostały przekazane Administratorowi drogą elektroniczną na adres e-mail
Administratora lub w formie papierowej złożone w siedzibie Administratora. Państwa dane osobowe
Administrator uzyskał bezpośrednio od Państwa.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH
Przetwarzamy Państwa dane w celu:
1) prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem
(podstawa prawna art. 221 kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. a
RODO);
2) oceny Państwa kwalifikacji do pracy na stanowisku objętym aplikacją (podstawa prawna art. 6
ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1
lit. a RODO);
4) za Państwa zgoda powierzone Administratorowi dane będą przetwarzane także do prowadzenia
przyszłych procesów rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
1. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na
stanowisko objęte aplikacją.
2. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji
Administrator będzie przechowywał Państwa dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania. W
przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą
przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie zgody dane
przetwarzane są do momentu jej wycofania.

3. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych
osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
4. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

KTO MA DOSTEP DO DANYCH
1. W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością w zakresie, w jakim jest to niezbędne,
odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie
danych osobowych, w szczególności:
5) Administrator systemu https://wsparciedzieci.nabor.pcss.pl/ – Instytut Chemii Bioorganicznej
Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, ul. Noskowskiego
12/14, 61-704 Poznań, NIP: 777-00-02-062,
6) Inne podmioty współpracujące z naszą placówką, jeżeli dostęp do Państwa danych jest konieczny
do zrealizowania ich zadań,
7) podmioty świadczące usługi księgowe,
8) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
9) banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
10) podmioty odpowiedzialne za obsługę systemów informatycznych i sprzętu,
11) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie
przepisów prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
1. Macie Państwo prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania kopii tych danych,
2) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych lub ich uzupełnienia,
1) informacji o przetwarzanych danych w tym o celach i podstawach przetwarzania,
2) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
3) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, o ile
przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody,
4) przenoszenia danych osobowych,
5) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;
b) nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych;
c) wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie
uzasadnione podstawy przetwarzania;
d) Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
e) Państwa dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa.

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych albo w oparciu o prawnie
uzasadniony interes Administratora,
7) skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.

3. Wnioski dot. realizacji niniejszych uprawnień należy składać pisemnie lub elektronicznie na adresy
wskazane w pkt 1.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

1. Administrator dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych mu danych
osobowych. Administrator:
1) zapewnia przejrzystość przetwarzania danych,
2) informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, za wyjątkiem sytuacji w których na
podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany,
3) dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane
były tylko przez okres w jakim jest to niezbędne,
4) zapewnia poufność dostęp przez dostęp do nich tylko przez osoby upoważnione,
2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator:
1) wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i
jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania,

2) stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na
danych osobowych są odpowiednio zabezpieczone,
3) podejmuje ponadto niezbędne działania, by podmioty współpracujące z Administratorem dawały
gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy
przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora,
4) w razie konieczności, wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.
3. W sytuacji, gdy mimo podjętych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych
osobowych i naruszenie to mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób,
których dane dotyczą, administrator niezwłocznie poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane
dotyczą.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Polityka przetwarzania danych osobowych jest na bieżąco weryfikowana i w razie
potrzeby aktualizowana.
4. Polityka przetwarzania danych osobowych obowiązuje od dnia 25 maja 2022 r.