Regulamin sklepu internetowego określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa
świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie
swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą
dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia
1 stycznia 2021 r.).
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem

Sprzedawca – FUNDACJA BRAINGREEN, fundacja prowadząca działalność
gospodarczą, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i
prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP
5252903313, nr REGON 52170949400000, ul. Rydygiera 13/162, 01-793 Warszawa.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Szpitalna 6/6, 00-031 Warszawa
2. Adres e-mail: hello@braingreen.org
3. Telefon: 883453475
4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Szpitalna
6/6, 00-031 Warszawa.
5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul. Szpitalna 6/6, 00-031
Warszawa.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
● urządzenie z dostępem do Internetu
● przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1,
niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE
1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się
wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to
zastosowanie, koszty dostawy towaru.
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru
oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do
zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i
zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy
Kupującym a Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie
zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie
dostarczenia towaru.
8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub
dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy
każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI
1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
a. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
b. za pomocą karty płatniczej:
● Visa
● Visa Electron
● MasterCard
● MasterCard Electronic
● Maestro
c. za pośrednictwem platformy płatniczej:
d. gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej
XXXXXXXX, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest
XXXXXXX.
3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie
należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze
względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe
wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur
elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją
akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 7 Dni roboczych.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie,
Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką
metodę dostawy wybrał Kupujący:
a. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
b. Za pośrednictwem Poczty Polskiej
c. Do paczkomatów InPost
6. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie fundacji w godzinach jej
otwarcia.
7. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie
gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w
przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w
terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w
którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez
Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
b. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z
rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana
przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z
rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności
wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od
umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w §
2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub
informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia
od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący
uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu
prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca
Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w
tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14
dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji
Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w
pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne
rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie
żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Szpitalna 6/6, 00-031
Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w
którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu
od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący
uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
11. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru
wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w
zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał
ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych
kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez
Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję
dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca
dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7
Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu
zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami;
e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub
wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem
umowy o prenumeratę;
g. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku
finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które
mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE
1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość
reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie
cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach określonych w Kodeksie
cywilnym:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
b. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
d. żądać usunięcia wady.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu –
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
4. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Kupujący będący przedsiębiorcą innym niż
Przedsiębiorca uprzywilejowany, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie
zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie
zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada
wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy
niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
5. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres
pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
6. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie
wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do
dostarczenia tego towaru, w przypadku Kupującego uprzywilejowanego – na
koszt Sprzedawcy, na adres ul. Szpitalna 6/6, 00-031 Warszawa.
7. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a
także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
8. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail
wskazany w § 2 Regulaminu.
9. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ
10. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego
przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki
Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z
wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu
konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie
Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie
sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest
bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika
Konsumentów;

d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitwork
s.

§ 10 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego
podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o
pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o
odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności
– ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez
Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień.
Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
a. umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego,
zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
c. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu
danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie
konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie
umowy w Sklepie.
4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą
przetwarzane do momentu, w którym:
a. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a
Sprzedawcą;
b. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go
do przetwarzania danych Kupującego;
c. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub
Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
d. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego
danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania
danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

5. – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi
najpóźniej.

6. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania
danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego –
wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na
art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach
realizowanych przez administratora).

7. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze
Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
8. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z
prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

§ 11 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze
bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę
sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest
na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym
uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby
Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument
lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Fundacja BrainGreen
ul. Szpitalna 6/6, 00-031 Warszawa
adres e-mail: hello@braingreen.org

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym
informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

– Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)

…………………………………………………………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………………………………….

– Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..
(*) Niepotrzebne skreślić.